Gıda ürünleri satın alınacak

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
J.TED.MRK.K.LIĞI (BORNOVA/İZMİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

2 (İKİ) KALEM 3 (ÜÇ) KISIM BALIK mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/765410

 

1-İdarenin
a) Adı : J.TED.MRK.K.LIĞI (BORNOVA/İZMİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi : İZMİR J.TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:1 35040 HACILARKIRI BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324794806-2324790021 – 2324793180
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2 (İKİ) KALEM 3 (ÜÇ) KISIM BALIK
b) Niteliği, türü ve miktarı : BALIK, ÇİPURA : 11.500 KG BALIK, LEVREK : 7.500 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İHTİYAÇ LİSTESİ VE TESLİM – TESELLÜM TAKVİMİ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE, BELİRTİLEN ZAMANLARDA/ZAMAN ARALIĞINDA TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN YAPILMASINA MÜTEAKİP 01 KASIM 2023-31 MART 2024 TARİHLERİ ARASINDA AYLIK YAPILACAK TEBLİGATLARA GÖRE GÜNLÜK VEYA HAFTALIK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE ALINACAKTIR/TESLİM EDİLECEKTİR. SÖZLEŞMENİN 01 KASIM 2023 TARİHİNDEN SONRA İMZALANMASI HALİNDE TESLİMAT SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK VE 31 MART 2024 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : AYRINTISI SÖZLEŞMENİN 10.3.1.İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.09.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZMİR J. TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:1 35040 HACILARKIRI – BORNOVA / İZMİR (1 NO.LU İHALE SALONU)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01873899 

Gıda ürünleri satın alınacak

Yorumlar kapalı.