Kit ve Kit karşılığı cihaz satın alınacak

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2023 YILI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KİTLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/508216

 

1-İdarenin
a) Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi : Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi No:56 35340 BALÇOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324122429 – 2324122199
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 YILI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KİTLERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2023 YILI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KİTLERİ ALIMI (3 KISIM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı Deposu’dur.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği fax numarasına veya elektronik posta adresine yapılacak sipariş bildirimlerinde belirtilen teslim tarihine istinaden, 31.12.2023 tarihine kadar peyder pey merkez laboratuvar depoya yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.06.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : D.E.Ü Döner Sermaye İşletmesi Başhekimlik İhale Salonu Balçova-İzmir

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Talep edilen tüm kitlere verilen teklifle birlikte üretici firmanın ISO ve önerilen kitlerin IVD CE belgelerinin bir kopyası verilmelidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilen kitlere ait orjinal prospektüsler ile kitlerin ad, marka, ambalaj, üretici firma ve ülke, raf ömrü ve saklama derecelerinin yer aldığı tablo teslim edilmelidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
1.KISIM

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Diğer (Manuel Giriş)

 

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
1. kısım için (toplam ağırlık %12) Teknik Değer: Eksraksiyonda DNA ve RNA ekstraksiyonun birlikte yapılabilmesi ve ekstraktın başka testlerde kullanılmak üzere saklanabilmesi Nispi Ağırlık Oranı: (%5) Teknik Değer: Ekstraksiyon cihazında kontaminasyonu önleyecek uv, filtre ve damlacık bariyerinin bulunması Nispi Ağırlık Oranı: (%5) Teknik Değer: CMV, EBV, BKV testlerinin aynı runda aynı protokol ile çalışılabilir olması Nispi Ağırlık Oranı: (%2) FİYAT DIŞI UNSURLAR HESAPLAMA ÖRNEĞİ A firması toplam teklif fiyatı 100.000.TL, B firması toplam teklif fiyatı 102.000.TL olsun. A firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı %2, B firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı % 5 olsun. A firması: 100 000 X (%100-%2 ) = 98 000 TL, B firması: 102 000 X (%100- %5) = 96 900 TL Sonuçta B firmasının toplam teklif fiyatının, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirildiğinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu saptanmıştır.

2.KISIM

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Diğer (Manuel Giriş)

 

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
2.kısım için (toplam ağırlık %5) Teknik Değer: SPP kitinde yukarıda belirtilen patojenlere ek olarak; testte bakteriyal etkenlerin en az birinin (Bordotella spp, Legionella spp, Chlamydophila pneumoniae) saptanması Nispi Ağırlık Oranı: (%5) FİYAT DIŞI UNSURLAR HESAPLAMA ÖRNEĞİ A firması toplam teklif fiyatı 100.000. TL, B firması toplam teklif fiyatı 100.000. TL olsun. A firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı %5, B firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı % 0 olsun. A firması: 100 000 X ( %100 – % 5 ) 95 000 TL B firması: 100 000 X ( %100 – % 0 ) 100 000 TL Sonuçta A firmasının Toplam Teklif fiyatının, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirildiğinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif olduğu saptanmıştır.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 #ilangovtr

Basın No: ILN01834456 

Kit ve Kit karşılığı cihaz satın alınacak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir